آزمون کارآیی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران

آزمون کارآیی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند.
در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم به نظریه های نوین مالی، نسبت به عملکرد شاخص بازار به جهت بررسی کارایی روش های نوین، طی دوره مهر 1382 الی شهریور 1387 سنجیده شده است. همچنین فرضیه سودمندی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت برای دوره میان مدت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ادعای عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین بازده پرتفوی بازار و پرتفوی تک عاملی را مورد تأیید قرار داد. همچنین اثربخشی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت در افزایش بازده پرتفوی بهینه مدل تک عاملی مورد تأیید قرار نگرفت. نتایج تحقیق تأییدی بر کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بازار بوده و به توجه بیشتر بر ریسک و بازده برای دوره های میان مدت اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Test of the Weak Level of Information Efficiency in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali saleh Abadi
  • Mahdiyar Mehranrad
چکیده [English]

Market efficiency has always been one the main assumptions of the researches theories for improving the investment Procedures. However, due to insufficiency of these theories in the past, new theories have been raised to explain the excess returns that make doubt in markets efficiency.
In this article, the performance of Sharpe single-index model optimal portfolio, as a method of selection of investment portfolio that is called the modern financial theory, is measured in comparison with market portfolio performance for the period of September 2003 to September 2008, to evaluate the performance of the new methods. Also, the hypothesis of usefulness of using predictor variable fluctuations in prices for medium-term period was examined. In accordance with the findings of the research, there is not a significant difference between the average of market portfolio returns and the single-index portfolio. Also, the effectiveness of using predictor variable fluctuations in prices for increasing the return of single-index model optimal portfolio, was not approved. Evidences of the research refers to the weak level of information efficiency and more emphasis and attention on risk and return for medium-term period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Efficiency
  • Modern Financial Theory
  • Behavioral Finance Theory.