آزمون مدل شرطی چند عاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون مدل شرطی چند عاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازدة مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است.
در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط بازار، یعنی شرایط غیر نزولی و غیر صعودی (متقارن)، شرایط صعودی، و شرایط نزولی، پرداخته شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازده سهام، در شرایط غیر نزولی و غیر صعودی، با بتا و اندازه شرکت و در شرایط نزولی، با متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و در شرایط صعودی، با بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و اهرم بازار رابطه معنی‌دار دارد و در هیچ کدام از شرایط بازار، رابطه معنی داری بین بازده سهام و اهرم دفتری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-factor Model to Test The Conditional CAPM in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolla Khani
  • Aso Ebrahimzade
چکیده [English]

In this study, CAPM model with the approach of multi factorial and in up and down conditions has been tested in association with return.
The current research, using cross-sectional regression model, examines the ability of return to explain by beta, size, and ratio of book value to market value and leverage variables in up and down conditions of capital market in Iran (a conditional relationship). In this study, the method of the research is descriptive- regression and theoretical method of collecting the data is librarian and the data are obtained from the Exchange and reports of the companies.
The results of research conducted indicate, under non-conditional situations of the market, significant relationship exists between stock returns and beta and size. But in the down market, the relationship exists between stock returns and beta, size and ratio of book value to market value. In the up market, this relationship exists between stock returns and beta, ratio of book value to market value and market leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Leverage
  • Size
  • Conditional CAPM
  • Market Trend.