بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین خطای سود پیش‌بینی شده به‌وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل، همچنین یافتن تأثیر عدم-قطعیت در محیط‌های تجاری بر ارتباط بین خطای سود پیش‌بینی شده به‌وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.
اطلاعات 112 شرکت که دارای ویژگی های مطرح شده در پژوهش بودند در بازه زمانی 1387-1382 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، رابطه بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل در محیط‌های تجاری با عدم قطعیت بالا، پذیرفته نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Earnings Forecast Error and Total Accruals of the Companies Listed inTehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi
  • Ali Zare Hossein Abadi
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between management earnings forecast errors and total accruals. Also, examining the influence of high uncertainty in business environments on the relationship between management earnings forecast errors and total accruals is another goal of this study. To this end, two main hypotheses and three sub-hypotheses were developed.
Data were collected from 112 companies having features proposed in this survey during 2003-2008. The results of statistical analyses indicated that there is a significant relationship between management earnings forecast errors and total accruals. However, results showed that the second hypotheses, the correlation between management earnings forecast errors and total accruals in business environments with high uncertainty, is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Forecast Error
  • Total Accrual
  • Uncertainty
  • Forecasting Earnings per Share.