تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

عوامل مختلفی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها تأثیرگذار هستند. پژوهش‌های متعددی با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و نقدینگی برای بررسی این تأثیر انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 الی 1388 است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانل تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی‌دار بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با خط مشی تقسیم سود وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و منابع تأمین مالی خارجی با خط مشی تقسیم سود رابطه منفی و بین موعد پرداخت بدهی با خط مشی تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش در برخی صنایع تأیید و در برخی رد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Investment Opportunities, Financial Resources, and Tax on Dividend Payout Policy in Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arab Salehi
  • Hasanali Akhlagi
چکیده [English]

Different factors affect the firm’s dividend payout policy. A valuable amount of research has been conducted to investigate this effect by applying different variables such as firm’s size, profitability, growth opportunities and liquidity. The current study aims to examine how dividend payout policy is influenced by investment opportunities, financial resources and tax in Listed Companies in Tehran Stock Exchange during 2002 - 2009.The sample includes 123 companies and analyzed via panel data approach. The results show that there is significant and negative correlation between investment opportunities and dividend payout policy. In addition, there is a negative relationship between the financial leverage and external financing with dividend payout policy and a positive relationship between debt maturity dividend payout policies. The results are not the same in different industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Payout Policy
  • Investment Opportunities
  • Financial Resources
  • Tax.