تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

نویسندگان

چکیده

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می‌کنند اخبار بد را پنهان نمایند. رویه‌های محافظه‌کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد. در این تحقیق، ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام با استفاده از داده‌های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 بررسی شده است. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین دوره‌های کاهش قیمت سهام و درجه محافظه‌کاری شرکت‌های نمونه آماری مورد مطالعه می‌باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت‌هایی که رویه-های محافظه‌کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده‌اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام موا‌جه شده‌اند. در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که رابطه معنی داری بین آن با متغیر وابسته تحقیق مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism on The Reduce of Stock Price Crash Ri

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki
  • Reza Fattahi
چکیده [English]

This study investigates whether conservatism in financial reporting has the ability to predict stock price crash risk. The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Using a sample of 580 firm–years over the period of 2006-2010, we find that accounting conservatism, as measured by the Givoly and Hayn (2007) CSCORE, reduces the likelihood of a firm experiencing stock price crashes.
Generally, our results are consistent with the notion that accounting conservatism effectively curbs managerial incentives to withhold bad news and/or delay its release to outside investors, and thus deters negative information stockpiling up to a tipping point, thereby reducing stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Stock price crashes
  • Information asymmetry.