تبیین رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیتی که سود حسابداری در ارزیابی سرمایه گذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازه گیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت، که در قیمت انعکاس یافته) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا اجزای کیفیت اقلام تعهدی اثر مهم و معنی داری بر همزمانی قیمت شرکت ها دارد؟ در این تحقیق، اجزای کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. همزمانی قیمت دامنه ای است که در آن، بازده بازار و صنعت، تفاوت بازده سهام در سطح شرکت را نشان می دهد. برای بررسی های مورد نظر تعداد 318 شرکت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری با همزمانی قیمت رابطه ای وجود ندارد ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری با همزمانی قیمت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنی دار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Components of Accruals Quality and Price Synchronicity in Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour
  • Sediqeh Peikarnegar
چکیده [English]

Regarding the importance of the accounting income in investors' assessments, this study examines the relation between components of accruals quality) and price synchronicity (a measure of the relative amount of firm-specific information reflected in price) in Tehran Stock Exchange. The purpose and objective of this research is to determine whether the component of accruals quality has any important and significant effect on the price synchronicity of companies or not. In this study, the components of accruals quality as a independent variable and price synchronicity as dependant variable have been considered. Price synchronicity is defined as "the extent to which market and industry returns explain variation in firm-level stock returns". However, we selected a list of, 318 Tehran Stock Exchange companies during and for the purpose of testing the concept, statistical method of "Pearson" correlation coefficient have been used. This study shows that the innate accruals quality has no relation with price synchronicity and discretionary accruals quality for Tehran Stock Exchange Companies is positively related to price synchronicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Quality
  • Innate Accruals Quality
  • Discretionary Accruals Quality
  • Price synchronicity
  • Stock Return.