آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

نویسندگان

چکیده

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت‏های گذشته نمی‏توان قیمت‏های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش‏های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44) است.
در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش‌های 50 شرکت بر‏تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‏دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش‌های 50 شرکت برتر‏ بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیة شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت‏های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضة اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Weak Form Efficiency of Tehran Stock Exchange Subsections

نویسندگان [English]

  • Saeid Fallahpour
  • Ezatallah Asgharizadeh
  • Alireza Farahani
چکیده [English]

In an efficient capital market, information rapidly affects the stock price of firms. The informational efficiency is classified as weak form, semi-strong form and strong form. The weak form efficiency indicates the random walk theory. If the market follows random walk, we cannot gain abnormal return.
The purpose of this study, using autocorrelation, run, unit root and variance ratio tests, is to concentrate on the market weak form efficiency of Tehran Stock Exchange subsections (TEFIX-30, TX-50 and the principle 44 companies offered in TSE). The results of this research are:
1. The 50 active companies index (TX-50) in TSE by using the four pre-told methods, is not weak form efficient.
2. 30 big companies index (TEFIX-30) by using the four pre-told methods, is not weak form efficient.
3. The principle 44 companies offered in TSE by using the four pre-told methods, is not weak form efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Modern Financial Theory
  • Behavioral Finance Theory.