بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و معیارهای ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 56 شرکت بورسی که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در طی دورة زمانی تحقیق (1389-1378) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، متغیر کیفت اطلاعات مالی با توجه به ویژگی‌های کیفی اطلاعات (مربوط بودن و قابلیت اتکا) کمی شده و برای سنجش ریسک سهام نیز از سه متغیر ریسک سیستماتیک، نوسانات بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد هرچه میزان کیفیت اطلاعات مالی بیشتر باشد، معیارهای ریسک سهام کاهش می‌یابند. به عبارت دیگر، بین کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک سهام ارتباط منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Quality of Accounting Information and Risk Criteria in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati Deilami
  • Mohamad Reza Alami
  • Samira Behzadpour
چکیده [English]

The main goal of this research is examining the relationship between quality of accounting information and risk criteria of stock in Tehran stock exchange. So the financial information of 56 listed companies that their required information was available during the research period (1378-1389) was analyzed by Structural equation modeling. In the research, the quality of financial information was quantified according to the qualitative features of information (relevance and reliability) and for measuring stock risk, 3 variables includes of systematic risk, stock return volatility and book value to market value were used. The results show that an increase in quality of financial information leads to the less risk criteria of stock. In other words, the relationship between quality of financial information and risk criteria of stock is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Accounting Information
  • Risk Criteria.