بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می‌باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده‌اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل‌یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می‌دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه‌ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Interrelation between Effective Factors on Capital Structure and Stock Returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi
  • Saeed Samadi
  • Tadeh Sarkisian
چکیده [English]

The subject of this study is to analize interaction between capital structure and stock returns factors. Capital structure and stock returns factors were selected based on theoretical and pervious researches. In this study, three main hypotheses and fourteen sub-hypothesis have been designed and developed. Structural equation models were used for the analysis and test hypothesis. Structural equation models allowed the researcher testing a set of regression equations simultaneously and investigating interaction variables to be measured. The results showed that the variables of capital structure and stock returns are affected. The findings also suggest the existence of interaction between capital structure and stock return. According to equity market timing theory, returns have negative effects on capital structure against capital structure have positive effects on returns because there is positive relation between risk and returns.Listen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Stock Returns
  • Long Term Reversal
  • Momentum.