بررسی تأثیر عرضة سهام اولین بانک دولتی بر بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر عرضة سهام اولین بانک دولتی بر بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه‌ای در اجرای سیاست خصوصی‌سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک‌های دولتی بجز بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به‌عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه‌گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می‌گردد. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس‌العمل قابل ملاحظه‌ای از طرف سرمایه‌گذاران در سهام بانک‌ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی‌داری در بازده روزانة سهام بانک‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود. همچنین در مورد شرکت‌های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه‌ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of The Divesture of The First State-owned Bank through Stock Exchange on Daily Returns of Banks and Insurance Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hozhabrossadati
  • Mohammad Lashkary
چکیده [English]

The privatization policy in Iran flourished after the announcement of overall policies of the article 44 of the constitution. Based on enacted laws, it is determined that all public banks have to be divested to private sector excluding Melli and Sepah and specialized ones. Mellat bank was the first one entering Tehran Stock Exchange after passing the legal process. This research aims to investigate the effects of this share offering on daily returns of financial institution’s stocks existing in Tehran Stock Exchange so that can measure the investor’s attitude towards this policy and its application. The statistical population of this study consists of seven banks and three insurance companies in Tehran Stock Exchange for which their daily returns are analyzed during a period of 565 days since 5th of Day 1386 to 12th of Ordibehesht, 1389 (December 25 th, 2007 to May 2nd 2010). Two Panel Data are used to study all these seven banks and three insurance companies during the above-mentioned period. In order to estimate these panels, seemingly unrelated regression (SUR) method is employed regarding the events nature and violation of independent distribution of residuals.
The results show that among seven events relating to Mellat bank’ share offering in Tehran Stock Exchange, there is no significant reaction from investors in six of them. Only, in the fifth event, relating to the four percent offering of this bank’ block, we observed a significant reduction in daily returns of private banks’ stocks in Tehran Stock Exchange. Also in seventh event, we observe a significant reduction in daily return of insurance companies stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Daily Return
  • Financial Institutions
  • Tehran Stock Exchange
  • Mellat Bank.