بررسی توانایی مدل‌های تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی توانایی مدل‌های تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش توانایی مدل‌های شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های حاضر در بورس می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می‌باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل‌های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی‌های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم‌افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم‌افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی‌ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده‌ها این توانایی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Ability of Single-Index Sharp and DEA Models for Choosing Efficient Portfolio in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazlzadeh
  • Reza Ranjpour
  • Rasoul Tohidi
چکیده [English]

In this research, the ability of Sharp and Data Envelopment Analysis (DEA) models for choosing efficient portfolio in Tehran Stock Exchange has been studied. The study population is all firms listed in Tehran Stock Exchange. Due to restrictions, 88 companies were analyzed in three periods from early 2006 to the end of the year 2008. Markowitz model was chosen for research as the base model and ability of Sharp and DEA models was examined according to Markowitz model. For obtaining the Markowitz and Sharp Portfolios, we used MATLAB software and for obtaining DEA Portfolio we used DEA SOLVER software. After the portfolio return and risk was specified and calculated, research assumptions were tested using the SPSS software and it was found that the sharp model has ability to combine portfolio at Tehran Stock Exchange but DEA model has this ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • Markowitz Model
  • Sharp Model
  • DEA Model
  • Exchange Market.