بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت‌ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم ‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت‌ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم ‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم‌تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌ﮔﻴرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت‌ها برای مخاطبین دارای ارزش می‌باشد و ثانیا باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می‌شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر ﻛﻠﻴﻪ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه‌گیری کوکران انتخاب شده‌اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت‌ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره‌ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به این‌که داده‌های جمع‌آوری شده برای فرضیه‌های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده‌های مقطعی بوده‌اند، از روش تجزﻳﻪ و ﺗﺤﻟﻴل میانگین نمونه‌ها از طرﻳق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرﺿﻴﻪها استفاده گردﻳﺪ. نتاﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده‌است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Esmaeil Fadaeinejad
  • Navid Khoramnia
چکیده [English]

In this research, the relationship between three indices of earning information disclosure, liquidity and information asymmetry in Tehran Stock Exchange companies were considered.
Indeed, we investigate if revealing the interest information of companies to customers could be helpful and can either decrease the information asymmetry or increase the liquidity.
Sample population was all companies in Tehran Stock Exchange. Forty one companies were selected by Cochrane sampling. Considering sampling limitation, we examined 138 trading suspensions due to revealing the companies interest information including 87 bad news and 51 good ones from 1385 to 1388.
Analysis of Means in SPSS software was used for examining the hypotheses. The results indicate that in 95 per cent confidence interval, in case of bad news all three hypotheses related to usefulness of information, information asymmetry reduction and stock liquidity rising were confirmed. In case of bad news the only confirmed theory was related to increasing of stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Information Disclosure
  • Abnormal Return
  • Information Asymmetry
  • Liquidity
  • Amihud Ratio.