تأثیر پاداش هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر پاداش هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پاداش هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می‌شود، در سطح شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ زمانی سال 1384 تا پایان سال 1388 می‌باشد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده‌های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطة منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف‌پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. علاوه براین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیأت‌مدیره و مدیریت سود رابطة مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Board of Directors Remuneration and Institutional Ownership on Earnings Management in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradzadehfard
  • Mohammadsadegh Zarezadeh Mehrizy
  • Reza Takor
چکیده [English]

The purpose of this paper is investigating the relationship between board compensation and institutional ownership with earnings management. A set of listed Companies in Tehran Stock Exchange have been investigated to analyze the relationship for the year 2007 to 2011. Modified Cross Sectional Jones Model (1995) has been used to determine the earnings management. The task of analyzing and testing the hypothesis is fulfilled by the panel data models.
The findings of the paper indicate the presence of negative relationship between institutional ownership and earnings management while we got statistically significant and positive relationship between Board compensation and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Management
  • discretionary Accruals
  • Board Composition
  • Institutional Ownership.