محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی‌های سود، تکرار سوگیری در ارائة پیش‌بینی‌ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی

محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی‌های سود، تکرار سوگیری در ارائة پیش‌بینی‌ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی

نویسندگان

چکیده

پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورة آتی شرکت‌ها، دارای پتانسیل‌های ارزشمندی است که به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می‌کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش‌بینی‌ها وابسته به دقت و باورپذیری آنها از دیدگاه سرمایه‌گذاران است. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی اولین پیش‌بینی‌های سود ارائه شده توسط مدیران برای دورة آتی (با در نظر گرفتن دقت پیش‌بینی‌های دو دورة اخیر)، تکرارپذیری رفتار مدیران در ارائه پیش‌بینی‌های دارای سوگیری و عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی مدیران در سال‌های 1383 الی 1389 با نمونه‌ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده‌های تلفیقی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری پیش‌بینی‌های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می‌باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش‌بینی شدة سال آتی نسبت به آخرین پیش‌بینی سود سال جاری، دقت پیش‌بینی‌های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزة حوالی زمان ارائة پیش‌بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی‌های جدید آن گروه از شرکت‌هایی که در دو دورة اخیر پیش‌بینی‌های آنها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می‌دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می-دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی‌های بالایی داشته‌اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه ارائه می‌کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سال آتی نشان دهندة رابطة مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش‌بینی سال جاری با خطای پیش‌بینی سال آتی و رابطة منفی بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی با خطای پیش‌بینی سال آتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Content of Management Earnings Forecasts, Repeat of Bias in Forecasts and Factors Affecting Management Earnings Forecasts Error

نویسندگان [English]

  • Reza Gholamali Pour
  • Ali Saghafi
چکیده [English]

Management forecasts about future earnings have valuable potentials that can help investors to make efficient decisions. The value of these forecasts related to precision and believability of them. With a sample of 176 companies listed in Tehran securities exchange, we exam the Information content of management earnings forecasts, repeat of bias in forecasts and factors affecting management earnings forecasts error.
Results indicate that management’s earnings forecasts have information content, and the precision of current year forecasts related to market-adjusted stock return cumulated over the seven trading days around the forecast release date. Investors are more responsive to new management forecast news when past management forecasts met. Other results indicate that managers who have high return on assets, appear to over-extrapolate past performance in forecasting future earnings. We also find that that working capital accrual, forecast error in current year and institutional investor related to management’s earnings forecasts error of future year

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Earnings Forecasts
  • Information Content
  • Forecasts Error
  • Accrual
  • Ownership Concentration
  • Institutional Investor