اثر نماگرهای ساختاری بازار بر رفتار قیمتی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اثر نماگرهای ساختاری بازار بر رفتار قیمتی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‏ها و حتی بازار است. بسیاری از نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‏توان تغییرات قیمت سهام را پیش‏بینی کرده و از آنها در تصمیم‏گیری استفاده کرد.
در این مقاله، اثر محرک‏های ساختاری بازار (شامل عمق، حجم، روند بازار و اندازه شرکت) بر قیمت سهام در شرکت پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‏های ماهیانه بین سال-های 1389- 1379، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره‏گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی و الگوی داده های ترکیبی و آزمون های تشخیصی دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و فیشر و آماره‏هایF و t، آزمون فرضیه‏های تحقیق انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عمق بازار، اندازه شرکت‏ها و روند کلی بازار، با تغییرات قیمت سهام دارای رابطه معنی‌دار بوده و در مدل تخمینی وارد شده‏اند. به علاوه نتایج حاصل از مطالعه ادبیات موضوعی حاکی از آن است که یافته مذکور، با نتایج حاصل از برخی تحقیقات انجام شده در جهان همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Structural Indicators on Stock Price Behavior at Tehran an Stock Exchange (TSE) at Listed Companies

نویسنده [English]

  • Parviz Piry
چکیده [English]

The variation of stock prices in capital market is influenced by many factors which are beyond firms, market and investors control. Many of stock market theorists believe that the fluctuation of stock prices can be predicted by market drivers and indicators.
This paper examines the effects and the relationship of "structural indicators" on stock price variation of Tehran Stock Exchange (TSE) companies with using monthly data from 2000 until 2011. We applied multiple regression method with using panel data (t and F tests) to test research hypothesis. Our research show that: there are meaningful relationship between market depth, firm size and market trend with stock price variations. Our findings are consistent with some previous studies around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Factors
  • Market depth
  • Firm Size
  • Market Trend and Market Volume.