بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه

بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه

نویسندگان

چکیده

تحقیقات گذشته بیان کرده‌اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به‌خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می‌دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده‌اند با شرکت‌هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده‌اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت‌های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Audit Specialists on Financial Reporting and Market Pricing

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassa Yeganeh
  • Azam Valizadeh Larijani
  • Amir Mohamadi
چکیده [English]

Prior studies suggested auditor's industry specialization results in improving audit quality. This improvement increases accruals, information content with emphasis on its discretionary portion. Thus, 117 listed companies in Tehran Stock Exchange during 1380 to 1385 were tested to investigate this subject. This study compared earnings response coefficient in companies audited by industry specialist auditors with this scale in other companies. Also, this study used from market portion approach for indentifying industry specialist auditor. The result showed that there is no significant difference between the information content of earning discretionary accrual portion in companies with specialist auditor and other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry Specialization
  • Discretionary Accrual Items
  • Earnings Response Coefficient
  • Audit Quality
  • Earning Quality.