بررسی رابطه بین تغییرات در سهم بازار فروش و آثار آن بر بازده حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تغییرات در سهم بازار فروش و آثار آن بر بازده حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می شود تا شرکت ها را با فرصت های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت‌ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست.
در بیشتر بررسی‌ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهمترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی‌های برتر است. در بررسی حاضر اثرات تغییر در سهم بازار شرکت‌ بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به فاکتورهای قیمت و عامل قدرت (مومنتوم) مطرح شده توسط کارهارت مابین سال‌های 1383 الی 1387 برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام فعلی و آتی تحت تأثیر تغییرات در سهم بازار است اما علی‌رغم برقراری رابطه مزبور، در بازه‌ای سه ساله، رابطه میان متغیرها پایدار نبود و با گذشت زمان (بیش از دو دوره مالی) عملکرد فعلی تأثیر کمتری در عملکرد آتی داشت که نشان‌دهنده نوسانات بازار سرمایه و تغییرات ناگهانی سهم بازار است. بررسی نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری درآمدهای فعلی، با تغییرات در سهم بازار در مدل مبتنی بر بازده اضافی غیر عادی، رابطه دارد و بر اساس مدل مبتنی بر قیمت نیز برقراری این رابطه تایید گردید، اما آثار قیمت سهام نتایج قابل اعتمادتری را در اختیار قرار می دهد که گویای اثرگذاری تغییرات سهم بازار بر قیمت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Changes in Sale Market Share and its Effects on Return on Equity and Future Growth Opportunities in the Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour
  • Sahar Ojagh
  • Maryam Akbaryanfard
  • Hamed Arad
چکیده [English]

In competition environment, the perpetuity of economic life entails of effort for acquiring greater share of market that is not ineffective of increasing in firms earning and changes in return on equity. In most researches, the sale of firm in comparison with other competitors is considered as the main factor to determine the market share and achieving more share of sale market in comparison with scope of competitor’s sale is entailed to use the prevalent strategies. In these research effects of change in firm's market share on return on equity is studied considering the price and momentum factors between 2004 to 2008 for 87 accepted firms in Tehran stock exchange. The result show that the current and future return on equity is affected by change in market share, but nevertheless of remain of that relation in 3 years, research variables has not enough predictability and with pass of time (more 2 financial periods) current performance has small effect in future performance that communicative of swings in capital market and sudden change in market share. Research show that valuation of current earnings with market share changes in regression model based on abnormal excess return, and based on regression model based on price that relation in conformed, but the stock price effects has trusty result that show effecting market share on price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Share
  • Momentum Factor
  • Return on Equity
  • Sale
  • Growth Opportunities.