بررسی کارایی شرکت‌های کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه‌ای (رویکرد DEA)

بررسی کارایی شرکت‌های کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه‌ای (رویکرد DEA)

نویسندگان

چکیده

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت‌های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می‌آیند. ارائه شاخص‌های عملکرد حرفه‌ای برای این شرکت‌ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود.
در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص‌های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص‌های عملکرد حرفه‌ای استخراج و بر اساس آن شرکت‌های کارگزاری با استفاده از مدل‌های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند.
در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری‌ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص‌های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری‌ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری‌ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Efficiency of Brokerage Firms Based on professional performance (Data Envelopment Analysis Approach)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar
  • Ali Salehabadi
  • Hamed Tajmir Riyahi
چکیده [English]

Brokerage firm are considered as one of the most important financial institutions in the capital market. Identifying professional performance indicators of these firm based on Islamic criteria is necessary to make the capital market in Iran, more efficient.
In this study, using the literature of Islamic finance in other countries about the performance indicators of financial service institutions, and the view point of Iranian capital market experts, the professional performance indices based on Islamic criteria are elicited and brokerage firm are evaluated using Data Envelopment Analysis, which is one of the nonparametric methods. It should be mentioned that the models of BCC, CCR and AP, that are the basic models in DEA, were used in this study.
This study has identified three Islamic dimensions of brokerage firms, namely, social responsibility, transparency and legitimacy of an organization such that, according to experts' view, all of them have different performance indicators. Results of rhis study revealed that brokers have the constant returns to scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Islamic Finance Criteria
  • Data Envelopment Analysis
  • Brokerage firms.