اثر پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینة سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اثر پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینة سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

هدف پژوهش تعیین اثر نوع اخبار ارائه شده (خوب یا بد) پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه (با تأکید بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام) شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق با انتخاب داده‌های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده‌ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه‌گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش‌بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش‌بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش‌بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش‌بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش‌بینی بی‌تفاوت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of EOS on Cost of Capital of listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani
  • Mandana Taheri
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the impact of news (good or bad), of earnings per share released by directors on the cost of capital (with emphasis on the cost of equity capital) in listed companies of the Tehran Stock Exchange.
In this study, using data from 90 companies of Tehran Stock Exchange for the five year period from 1384 to 1388 (2005-2009) to evaluate the effects of predicting earnings per share released by directors of the cost of capital for the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The data segregated in two part (good news and bad news), and we used Abnormal Earnings Growth Models (PEG) for measurement cost of equity. This paper analyzed the effect of actual and prediction news released by directors of the companies on the cost of capital in the Tehran Stock Exchange. The results show that bad news in forecasts of earnings per share, increase capital costs; forecasts earnings per share compared actual earnings per share with good news aren’t affected on capital cost. So, investors change their return based on bad news and they were indifferent compared to good news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actual EPS
  • Bad News
  • Cost of capital
  • Forecast EPS
  • Good News