بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر نسبت P/E شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر نسبت P/E شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

2 رکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم‌‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌‌های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری می‌شود. ساز‌و‌کارهای کارآمد راهبری شرکتی می‌تواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می‌باشد. لذا داده‌های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته‌ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت‌ها است. سایر یافته‌ها نشان می‌دهند بین سرمایه‌گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر‌عامل با P/E شرکت‌ها رابطه‌ای وجود ندارد. این یافته‌ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست‌گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Corporate Governance Structure Effects on the P/E of listed Companies in the Iran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari 1
  • Seyed Ali Nabavi Chashmi 2
  • Reza Mansourian 1
چکیده [English]

Corporate governance is a set of rules, law and structure, which helps directors achieve a firm objective. There is relation between corporate governance mechanism and performance of the company. However, prior researches is show different results. Therefore, this article tries to retest this relation in an emerging market like IRAN. In this research, we gathered financial data of 140 companies during 1387-1383 (2004-2009) and tested by use of Panel data analyses. The finding shows a direct relation between insider ownership and independence manager ratio and performance of the company. There is negative relation between institutional shareholders with performance of the company and finally there is not any relation between duality and performance. This finding is very useful for decision - makers of Iranian stock exchange fulfill corporate governance rules in Iranian companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Independence Manager
  • Institutional shareholders
  • Performance of Company.