تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارائی‌ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی‌ها و برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی‌ها به کل دارائی‌ها بر محافظه‌کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی‌تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم‌چنین یافته‌های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی‌ها بر محافظه‌کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی‌ها بر محافظه‌کاری شرطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Debt Structure on Conditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeid Jabbarzadeh Kangarlouei
  • Mohammad Noorzad Dolatabadi
  • Somayeh Feyzi
چکیده [English]

The aim of this research is the study of the debt structure effect on conditional conservatism of listed companies in Tehran Stock Exchange. For the measurement of debt structure we used debt to assets ratio and long–term debt to total debt ratio and conditional conservatism is measured using Basu’s (1997) asymmetric timeliness and persistence earnings measures and Ball & Shivakumar’s (2005) asymmetric cash flow-accruals measure.
To test hypothesis of this research, 81 listed companies of Tehran stock Exchange were Tested with pooled multivariate regression models from 2002 to 2008.The results of research show that based on the first hypothesis, debt to assets ratio on conditional conservatism has positive impact in model of earning-return, neutral impact in model of earning changes and negative impact in model of accrual-cash flow operating.
Also, findings of research about second hypothesis indicate that the ratio of long-term debt to total debts (in three models) did not have impact on conditional conservatism which is indicative of neutral impact of feature of debt maturity on conditional conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Conservatism.
  • Debt Structure