تأثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند هموارسازی سود در شرکت های بورسی

تأثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند هموارسازی سود در شرکت های بورسی

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

هدف تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات سود و سهامداران عمده بر فرآیند هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده‌های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1387- 1383 و با استفاده از سیستم رگرسیون‌های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است. فرضیة اول به بررسی میزان رابطة تغییر سود و هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة اول تحقیق نشان داد که اگر سود شرکت نسبت به سال قبل دچار افزایش (کاهش) شود، شرکت سود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به پایین (بالا) هموار می‌کند. فرضیة دوم به بررسی نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة دوم نشان داد که درصد (میزان) سهامداران عمده تاثیر معنی‌داری بر فرایند هموارسازی سود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Block Holders and earning variation on earning smoothing in listed companies at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Sajadi
  • Hasan Farazmand
  • Meysam Jafaripour
چکیده [English]

The purpose of the study is investigating the impact of Block holders and earning variation on earning smoothing in Tehran's Stock Exchange. In the present study, the pool data from 108 companies analyzed by consolidated regression system for years between 2004-2008. The first hypothesis analyses earning variation compare to last year and earning smoothing. The result of the first hypothesis show that if the company's earning decrease (increase), the company smooth down (or up) the earning by the use of accrual items. The second one analyses the role of block holders in earning smoothing. The result of testing the second hypothesis imply that the present of block holders has no significant effect on earning smoothing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block holders
  • earning smoothing
  • earning variation
  • pool data and consolidation regression system