کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده‌های آتی

کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده‌های آتی

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش‌های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت‌هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه‌گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد؛ شرکت‌هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی‌که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه‌گذاران در شرکت‌هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت‌ها بزرگتر است، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Information Quality, Delay in Stock Price Adjustment and Predictability of Future Returns

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani
  • Farzaneh Yusefi
  • Mojhgan Robatmeili
چکیده [English]

Based on extensive research of accounting and finance literature, financial reports are among most important sources of information in capital markets. Consequences of poor accounting quality are reduction in the quality of the firm’s information environment and exacerbate market frictions such as asymmetric information, incomplete information, illiquidity, short sales constraints and noise trading. In this study, we investigate that (i) poor accounting quality is one source of market frictions that contribute to stock price delay, and (ii) the portion of price delay due to poor accounting quality is associated with a stock return premium. We proxy for accounting quality variables such as accrual quality, loss frequency and earnings surprise. We use the price delay measure of Moskowitz. Our sample consists of 165 listed companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1381 to 1387(2002-2008). In order to study the relationships، multiple linear regression and panel method analysis have been used. We found that firms with small earning surprise and large accrual quality measure have significantly higher price delay. But losses frequency have not significant relation with stock price delay measure. Our finding says that high delay firms have not significant return premium relative to low delay firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality and Expected return
  • Delay Index