احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

نویسندگان

چکیده

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم‌ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می‌آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود.
در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می‌داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rules and Effects of Istisna’ in the Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • ehsan bazoukar
  • sayyid abbas mosavian
چکیده [English]

The most important discussion after recognition of nature of any legal relation is the rules and effects created with the contract, because each party must know what his/her/it rights due to the contract are and what the rights of the other party are.
Importance of this issue will be doubled in Istisna’ contract where the contract does not have a remarkable record in Iran’s law and its rules and effects have not been discussed specifically in this law.
In this research that is of theoretical kind and its methodology is based on library studies, first of all the rules and effects of Istisna’ contract in Sunni jurisprudence and law will be discussed and then will be analyzed from the viewpoint of Iran’s law – that is based on Imamiyyah jurisprudence – based on the idea that considers Istisna’ as an independent contract from determined contracts and categorizes it under undetermined contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istisna
  • Legal Effects
  • Legal Rules.