ارزیابی معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

آزاد اسلامی

چکیده

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه‌های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان‌های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره‌گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه‌کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان‌های اقتصادی را به تأخیر انداخته‌اند. این موضوع می‌تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی‌باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Criteria for Conservatism in Financial Reporting in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • mohsen hassani
  • yunes badavar nahandi
چکیده [English]

According to Technical Committee of the Audit Organization on theoretical concepts in it reporting, conservatism as a qualitative component to be considered reliable, but has not used the word conservative, but instead uses the term Caution. In this study, we investigated how much the contingent criteria for conservatism in listed companies of Tehran Stock Exchange has been met, using information from financial statements of 80 companies for the period 1381 - 1388 has been studied. Using these models, ball and Shiva Kumar (2005), it is shown in the conservative criteria provided by the companies in the sample studies, it is not intended to quickly identify the significant economic profits, but losses of companies are delayed. It can indicate the use of aggressive accounting practices in non-bankrupt companies and they were reporting that the situation is not satisfactory. This evidence suggests the existence of agency problems and information asymmetry between managers and shareholders, in Tehran Stock Exchange. The results indicate that the structure of the rules and standards is weak, so as to permit manipulation of accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Conservatism
  • Financial Reporting
  • Financial Statements