بررسی رابطة بین سطح افشاء و هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطة بین سطح افشاء و هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

سازمان بورس

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی "افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه‌گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های مطرح شده نشان‌دهندۀ آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطۀ معنی‌داری دیده می‌شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی‌دار می‌باشد. همچنین رابطة متغیر به‌موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی‌های غیر‌فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی‌دار می‌باشد. با توجه به این امر به نظر می‌رسد همبستگی‌های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون‌های به عمل آمده، ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Disclosure Level and equity cost in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسنده [English]

  • saeid rezvani
چکیده [English]

In this research, we investigated the relation between three variants of disclosure level including reliability, punctuality and marginal disclosure with equity cost in companies listed in Tehran Stock Exchange with the approach of executive regulations of disclosing the information of companies registered with the Securities and Exchange organization approved in 2007. The general objective of this research is to analyze the impact of information submitted by companies and the disclosure level of this information on the expectation of investors as well as the equity cost. This research on the basis of such approach is tending to investigate and achieve the aforementioned relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Equity
  • Disclosure
  • Financial Information.
  • Punctuality
  • Reliability