مدل سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل های GARCH چندمتغیره ، مطالعه موردی : ایران، امارات و شاخص قیمت جهانی نفت

مدل سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل های GARCH چندمتغیره ، مطالعه موردی : ایران، امارات و شاخص قیمت جهانی نفت

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می‌تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده‌های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Evaluation of Volatility Transmission Using Multivariate GARCH، Case study: Iran, Emirates, Oil Global Price Index

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyedhosseini
  • seyed babak ebrahimi
چکیده [English]

Many factors are effective in forming information and volatility transmission among financial indices and some of these factors are the result of internal factors and some are due to conditions of the variables out of internal economical range. Among all these factors, oil global price as a powerful exogenous variable can affect most of macro-economic variables such as Stock price index. The current study has investigated volatility transmission among Tehran Stock Exchange index, Dubai stock index and oil global price index using three models of multivariate GARCH within time span from Dec 2006 to Jan 2010. Data used were daily and models used are VEC, BEKK, and CCC which are mostly used in financial studies and researches and have powerful theoretical bases. The result of estimation in different models generally shows volatility transmission from oil global market to Tehran and Dubai markets. Volatility transmission from Dubai market to Tehran was meaningfully observed as well. However, the effect of transmission was not observed in reverse direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BEKK
  • CCC
  • Stock return
  • VEC
  • Volatility Transmission