بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر ریسک نکول بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر ریسک نکول بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بدنبال اندازه‌گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول می باشد. جامعه آماری تحقیق را بانک‌های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 تشکیل داده است و تعداد 5 بانک به طور غیرتصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی‌ام‌وی- مرتن اندازه‌گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی‌دار مشاهده شده است. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی دار مشاهده نشده است. در نهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباری دسته‌بندی گردید و مدل براساس این سه عامل طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors Influencing Default Risk of Iranian Private Banks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad khodaei valahzaghard
  • samira ghalami bavil olyaei
چکیده [English]

In this paper, We attempt to measure the risk influencing factors. Population study in clouding Iranian banks active in the stock Exchange during the period of July 2009 to September 2010. Five banks were selected as non-random samples.
Probability of default as the dependent variable was measured by the K. M. V.- Merton model. Relationship between default probability and the 13 independent variables were examined. Coefficients of six equations stressing if cant among the thirteen estimated equations. Six equations with random effects have been fitted and effects of the others are not significant. Finally, 13 variables through factor analysis were classified into three "financial", "credit" and "efficiency management" factors and the model design is based on these three factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K.M.V. – Merton Model.
  • Probability of Default