اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی

اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 5

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم‌نقدینگی باعث افزایش 66/0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی‌ثباتی رشد حجم ‌نقدینگی باعث کاهش 028/0 درصد در شاخص کل بورس می‌شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی‌معنی بوده و بیان‌گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impressibility of stock market from erratic growth of liquidity

نویسندگان [English]

  • Roya Aleemran
  • Seyed Ali Aleemran
چکیده [English]

The Objective of this research is to study the Impressibility of stock market from erratic growth of liquidity during a quarterly period of time from 1999 to 2008. For this reason, in addition to the theoretical analysis of the topic, the effects of research topic through time series analysis by using GARCH models and OLS technique will be studied. The research results indicate that growth of liquidity and erratic growth of liquidity have meaningful effects on total index of stock market (total price index of stock market), Therefore, 1% increase in the growth of liquidity, Would increase 0.66% total index of stock market and 1% increase in the erratic growth of liquidity Would decrease 0.028% total index of stock market. The interest rate does not have a meaning full effect on total return of the stock market too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity Money
  • Stock Market