بررسی رابطة بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطة بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

تحقیقات دکترای حقوق

چکیده

پیچیدگی‌های مربوط به تضاد منافع مدیران ومالکان از یک سو و اهمیت آثار عملکرد شرکت بر سایر گروه‌های ذینفع از دیگر سو، دیر زمانی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است و یافتن الگویی مناسب مشغله جدی بسیاری از افراد شده است. صاحب‌نظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود راهبری شرکت‌ها می‌دانند. هدف این تحقیق رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر راهبری شرکتی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران می‌باشد. در این پژوهش رتبة شرکت‌های عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه‌ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای راهبری شرکتی، اندازه‌گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامة نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت می‌باشد. بدین منظور اطلاعات سال 1388 مربوط به 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیة پژوهش آزمون گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است با وجود آنکه شرکت‌های عضو نمونه بطور متوسط 61% از معیارهای موجود در آیین نامه راهبری شرکتی ایران را رعایت کرده‌اند ولی هیچگونه رابطه معناداری بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Governance Index and Shareholders’ Return in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad namazi
  • zohreh raeisei
  • SeyedMojtaba Hosseini
چکیده [English]

Capital accumulation as the driving force for economic growth and development of the macroeconomic policy is important. The process of capital accumulation in econom depends on factors such as increasing the volume of savings from internal and external sources and the optimal allocation of resources through a good governance system. It is long time that complexities related to the conflicts of interest between shareholders and managers on one hand and the effects of firm’s performance on stackholders on the other hand, have attracted attention to find a suitable model. Today, experts believe that the best approach to solve this problem is in improving corporate governance.
The purpose of this research is to rate corporate governance of firms listed in Tehran Stock Exchange and investigate the effect of that on the corporate performance. To proxy the quality of the governance, we propose the construction of a governance index for the companies selected in the sample. This governance index includes 25 different corporate governance criteria. These criteria are grouped into three governance category indices, which are then combined to produce a single overall index. These three categories are transparency, board structure and ownership structure.
For this purpose, information related to 90 companies in the year 2009 were analyzed, using regression methods and the research hypothese was tested. The results showed that there is not a meaningful relationship between the quality of governance and corporate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Fama and Ferench Return
  • Governance Index
  • Shareholders Return