بررسی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته (از نظر عملکرد مالی) و ارائة مدلی برای پیش بینی موفقیت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته (از نظر عملکرد مالی) و ارائة مدلی برای پیش بینی موفقیت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

آزاد

چکیده

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه‌ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت‌هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته‌اند (به جز شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده‌اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص‌های مالی در شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت‌های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق، در مورد معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت‌های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص‌های فعالیت و اهرم مالی (بدهی‌ها)، تفاوت‌های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت‌های نقدینگی، تفاوت در نسبت‌های فعالیت و تفاوت در نسبت‌های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت‌های معنی‌دار شاخص‌های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش‌بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Successful and Unsuccessful Firms (from View Point of Performance) and Presenting Optimum Model for Anticipation of Success Measurement in Future

نویسنده [English]

  • Ali Reza Fatheali
چکیده [English]

In this study, we first defined the factors which have impacts on separation of unsuccessful companies, then presented an optimal model for anticipating the financial performance of these companies. So, we selected all listed companies of the Tehran Stock Exchange since 2001(except investment and service companies) and tried to test the companies by their financial indicators and statistical differences. The findings of this study showed meaning ful differences of financial information of these two kinds of companies and provided a good condition to present the insolvency prediction model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Ratios
  • Insolvency
  • leverage Ratios
  • Liquidity Ratios
  • Successful and Unsuccessful companies