رابطة رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطة رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه ابو علی سینا همدان

3 باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر‏کت‏های تولیدی و ارایه کننده فعالیت‏های صنعتی به‌حساب می‌آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه‌گیری خوشه‏ای دو مرحله‏ای، 40 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل‌های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده‏ها و آزمون فرضیه‏های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت‌های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع‌آوری اطلاعات جهت تحلیل داده‏ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت‏های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت‌های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Firm Growth and Profitability in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour 1
  • Hamid Sepehrdoust 2
  • Azadeh Salehpour 3
چکیده [English]

The dynamics of sustained growth and profitability forces the corporations to find out the relationship between their growth and profitability. The main objective of the study is to evaluate the effect of company's growth on profitability and the interaction between them. To achieve the purpose and following a two stage cluster sampling, 40 companies listed in Tehran stock exchange, have been selected from pharmaceutical, chemical, sugar free foods, and sugar industries for the period of 2004 to 2010. Data analysis was done by a vector auto-regression (VAR) model and using dynamic panel system GMM estimator with the help of Eviews5 software. The results showed that the market share has a positive impact on profitability, while the increased sales’ growth rate in the current year and the Past year's and debt leverage have not a significant relationship with profit in the current year. Moreover, the last year's profit and market share have a positive impact on the sales’ growth rate in the current year, whereas profitability and debt leverage in the current year have not a significant relationship on sales growth rate in the current year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Panel
  • GMM Estimator
  • Profitability
  • Sales’ Growth Rate
  • Tehran Stock Exchange