مقایسة ریسک و بازده صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسة ریسک و بازده صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می‌شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست ‌که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند.
هدف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای بازده و ریسک صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت‌های محاسبه شده برای صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین‌ها (میانه‌ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهتر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می‌کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Compare Risk and Return in Equity Funds and Investment Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Saeeidi
  • Narges Vahedi
چکیده [English]

Investment companies and mutual funds as financial institutions that help amateur investors to invest in securities indirectly, have common specifications. For example, professional management and risk management via portfolio formation could be seen in both institutions. Also, it is expected to manage nonsyematic risk by both of them. the question is that which of two institutions has more appropriate performance.
The objective of this research is conducting a comparative study on risk and return of mutual funds and companies and calculating the risk-adjusted return of these two institutions using Sharp and Trainor criteria. For this purpose, in the time period of March 2009 to March 2012 the obtained results regarding calculated ratios for mutual funds and companies were studied. According to the obtained results calculated by t-test, performance of mutual funds is assessed to be better than investment companies based on Sharp criterion. However, based on Trainor criterion where excess return is adjusted with Beta Index, no meaningful difference has been observed between the two institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Company
  • Investment Fund
  • Risk-Adjusted Return