ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه کشور (مطالعه موردی: شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه کشور (مطالعه موردی: شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 امام صادق

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل مفهومی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایة کشور (مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) از طریق مطالعه ادبیات مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و نظرسنجی از خبرگان فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایة ایران می باشد. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق و ارائه مدل مفهومی، که در آن عوامل پیاده سازی بورس الکترونیکی در پنج دستة "عوامل فرایندی و مدیریتی"، "زیرساخت فناوری اطلاعات"،" عوامل فرهنگی ـ اجتماعی"، "عوامل حقوقی و قانونی" و "سیاست-ها و برنامه ها" جای گرفته اند، اعتبار مدل مفهومی با بهره‌گیری از فنون آماری T-Student تأییدگردید و پرسش نامه‌ای با عنوان "پرسش نامه ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه ایران" طراحی و بین جامعه آماری تحقیق (که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع فناوری و بورس الکترونیکی و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران بود)، توزیع گردید. در نهایت مدل طراحی شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اجرا و پنج دستة عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از رتبه بندی کلیه عوامل نمره کلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای پیاده‌سازی بورس الکترونیکی22/3 از 5 (رتبه‌بندی مطلوب) و وضعیت سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-readiness Assessment Model for Operating in Electronic Exchange (Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • rouhollah najafi
  • Babak Mazloomnezhad meybodi 1
  • Ali Salehabadi 2
چکیده [English]

The main goal of this research is proposing a model of e-readiness assessment for the implementation of an electronic exchange in Tehran Stock Exchange by reviewing the literature and surveying the ideas of the experts of IT In Iran capital market. in this regard, after introducing the general framework of research and providing a conceptual model, validity of the model was confirmed by using E- test statistical technique and a questionnaire was designed and implemented by specialists . Internal reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach Alpha Test (=0.78) which analyzed using SPSS software, and the variables weighted using AHP were performed by Expert choice software. However, the designed model was run on Tehran Stock Exchange and the level of readiness to operate the electronic exchange was assessed as desire able.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP Model.
  • E-readiness Assessment
  • Information technology