بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه - سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

جهت‌گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با بهره‌گیری از داده‌های روزانه‌ شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل‌ حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررسی می‌کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است.
نتایج حاصل از هر دو مدل نشان ‌دهنده‌ این است که انتخابات تأثیر معنی‌داری بر بازدهی شاخص در طی بازة زمانی یک ماه و بازة پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان‌تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم‌تر از دو انتخابات دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Elections on the Performance of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • hamed tajmir riyahi
  • salman esmaily
  • Akbar Veismoradi
چکیده [English]

The paper orientation is the effect of political elections on the performance of Tehran Stock Exchange. Using daily stock index data, the effect of political elections on the performance of Stock Exchange by experimental study in the period (2006-2010) are searched. This paper studies the relationship between elections and the stock market using ordinary least squares (OLS) and GARCH (1, 1) focus on the pre-election and pro-election in the past five years.
The results indicate that there is no significant effect of the election on the returns during the period of forty five days before and after the elections. Although, the index over a month before was volatile and after the election has been more bullish. The volatility in the councils and the Assembly of Experts elections is much smaller than the other two elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • GARCH Model
  • Political Shock
  • Tehran Stock Exchange