تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران

تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت‌های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه‌های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه‌های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت‌های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stakeholder Theory with a View on Regulations of Stock Companies

نویسنده [English]

  • Jamshid Yahyapour
چکیده [English]

Studying the purpose of corporate laws and regulations shows that in order to maximize shareholders’ wealth, stock company law must take into account the other stakeholder groups’ interests beside shareholders interests. Convergence of the two theories, shareholder primacy and stakeholder primacy in new approach to corporate governance recognizes that taking into account the interests of other non-shareholder groups in running corporate is for maximization of long term satable and shareholders’ interests. By studying and analyzing the stakeholder theory in this article, we will conclude that stakeholder approach has been accepted in Iran stock companies laws too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Interests.
  • Shareholder Primacy
  • Stakeholders
  • Stock Companies