اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 سازمان بورس، کارشناس پژوهش، دانشجوی دکترا

2 کارشناس سازمان بورس

3 دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

چکیده

توافق کمی در مورد ارتباط بین تنوع شرکتی و کارایی در ادبیات موضوع دیده می شود. این پژوهش سعی در تکمیل ادبیات موضوع با بررسی هر دو بخش تنوع شرکتی از جمله تنوع محصول وتنوع بین المللی دارد. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و سپس داده های پنل در دوره زمانی شش ساله انجام شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین تنوع محصول وتنوع بین‌المللی با کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما تنوع شرکتی اثر مثبت معنی داری بر کارایی داشته است. این نتایج بیان‌گر این است که برای دستیابی به کارایی بالاتر، مدیران باید تنوع محصول و تنوع بین‌المللی را با هم بکار گیرند تا نتایج مطلوب تری بدست آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Diversification on Efficiency of Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • meysam doaei 1
  • mehdi zamani sabzi 2
  • hamidreza salehi 3
چکیده [English]

There is a little consensus on the corporate diversification and efficiency relationship in the literature review. The study aims to contribute to the literature by looking jointly at product diversification, international diversification and corporate diversification with efficiency. The research methodology is done by data envelopment analysis and panel data during six years. The results show no relationship between product diversification and international diversification with efficiency in firms listed in Tehran Stock Exchange. However, corporate diversification has been a positive and significant impact on efficiency. The findings show that managers should be applied product diversification and international diversification together for better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Diversification
  • International Diversification and Efficiency.
  • Product Diversification