رفتار توده وار در بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران

رفتار توده وار در بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

سرمایه گذاری غیرمستقیم روشی است تا از طریق آن مدیران متخصص سرمایه گذاری و به دور از تورش های شناختی و احساسی از طرف عموم سرمایه گذاران به انتخاب سهام و تشکیل سبد سهام بپردازند. اما تحقیقات نشان داده است حتی مدیران سرمایه گذاری نیز بنا به علل مختلف دچار این تورش ها هستند. رفتار توده وار که می تواند بازارهای مالی را به شکست بکشاند، در سطح گسترده بین سرمایه گذاران حقیقی و حتی مدیران سرمایه گذاری مشاهده می شود.
در پژوهش حاضر رفتار توده وار بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل لاکونیشف اندازه گیری شده و ارتباط آن با بازده بازار و ارزش معاملات بررسی شده است. برای این منظور تمامی شرکت‌های سرمایه گذاری موجود در فاصله زمانی سال های 1386 تا 1389 فعال در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه بیانگر وجود رفتار توده وار در بین مدیران این شرکت ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد مقدار توده واری به‌طور متوسط معادل 59/8% درصد است. همچنین بین بازده جاری بازار و رفتار توده‌وار مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری رابطه خطی معنادار تأیید نشد، ولی بین ارزش معاملات و مقدار توده‌واری، رابطه معکوس تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Herding Behavior of Investment Company’s Managers in Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi
  • Mehri Mahdavi Rad
چکیده [English]

Indirect investment is the way by which, professional investment managers, far away from cognitive and emotional biases, select stocks and form portfolios on behalf of public investors. But, researches show that even those managers have challenged with these biases based on many reasons. Herding behavior that can tend markets toward failure could be seen among individual investors and even among investment managers.
In this paper, herding behavior among investment managers in Iranian capital market has been measured by Lakonishok, Shleifer and Vishny (1992) and the relation between that and market return and market trading value has been tested.
To do this, all active investment companies during the period of 2007 up to 2010 in Iranian capital market are investigated. Findings show that based on LSV indicator, institutional herding is 8.59%, which is significantly different from zero. So, the presence of herding behavior could be approved. Also, significant negative relation between trading value and herding was found. No significant relation between Market return and herding was seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding Behavior
  • Investment Company’s Managers
  • Lakonishok Model
  • Market Return.
  • Trading Value