مطالعه الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و نوسانات بازده سهام

مطالعه الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و نوسانات بازده سهام

نویسندگان

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی به‌عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می‌باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی‌ترین تصمیم از طرف سرمایه‌گذاران می‌باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال‌گر و توده‌وار آنها می‌تواند منجر به افزایش نوسان‌پذیری قیمت‌ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه‌ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه‌گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Pattern of Individual Investors in Relation to Variability of Stock Return

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khani
  • sayed Ali Hoseini
  • Asieh khadem khorasani
چکیده [English]

Identifying behavioral patterns of individual investors as one of the most important elements of securities markets is important. It is expected that investors try to take the most rational decision, but, in some cases, their mass behavioral lead to an increase of variability of stock prices and returns. In this research, we study Behavioral Pattern of Individual Investors in Connection with Variability Stock Return. The research sample consists of 77 active companies listed in Tehran Stock Exchange of in the period 2000 to 2011. We use net individuals trading to study the behavior of the individual investors. Also, to test the hypothesis, portfolio model and t- statistics with Newey-West correction has been used. The results indicate that the behavior of individual investors in Tehran Stock Exchange can predict the variability of stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance.
  • Intense Trading
  • Net Individuals Trading
  • Variability of Stock Return