نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار

نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار

نویسنده

سازمان بورس و اوراق بهادار، کارشناس حقوقی، کارشناسی ارشد حقوق

چکیده

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of Regulations in Presenting Documents to the Securities and Exchange Organization

نویسنده [English]

  • mohammad javanmardi
چکیده [English]

Paragraph 3 of Article 49 of the Securities Market Act explains two crimes with the same punishment: "violation of legal regulations in the process of preparation of documents , registration declaration and prospectus for offering to the SEO" and "violation of legal regulations subject to study or preparing financial statements, economic statements or each verification documents and information." In this article, we are studying about physical and mental elements of the first violation. "Violation of legal regulations about preparation of documents, registration declaration … offered to SEO "Is the physical behavior of this crime. “Administrative and expert relationship with the capital market" and "legal responsibility in the preparation of document and information" and "occurring the violation after the protocols of registration" are also the most important circumstances of the crim. This is the absolute crime and intent to commit and knowledge about subject is the cause of creation of this offence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal Responsibility
  • Regulations
  • Securities and Exchange Organization.
  • Violation