بررسی تأثیر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 رکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

2 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

این تحقیق اثر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک را، از طریق شاخص های بازده وبازده تعدیل شده، بر خالص جریان صندوق ها که معرف رفتار سرمایه گذاران است، بررسی می‌کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی استخراج شده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی90-1389، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتیجه تحقیق نشان می دهد که تأثیر عملکرد گذشته صندوق ها بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق وقتی است که معیار اندازه گیری عملکرد، بازده باشد و نه زمانی که معیار بازده تعدیل شده باشد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق به بازده گذشته صندوق توجه دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of the Past Performance Mutual Funds on Investment Net Flow of the Funds in TSE

نویسندگان [English]

  • Vali khodadadi 1
  • Fatemeh kuchak Shushtari 2
چکیده [English]

This research investigates the effect of past performance of mutual funds on fund net flows representing the behavior of investors through return and adjusted return index. For this purpose, in this research by using of panel data extracted from the TSE active mutual funds, information during the period 2010-2011, the relationships between variables were analyzed through regression model.
The result of article shows that the effect of past performance of mutual funds on fund net flows is when the measurement index of performance is the return not the adjusted return. In other words, note able the past return of the funds are important for investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fund Netflow
  • Fund Performance
  • Investors Behavior
  • Mutual Fund