بررسی همبستگی معیارهای اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی با رویکرد شناخت وضعیت گزارشگری مالی ناشران بورس اوراق بهادار تهران

بررسی همبستگی معیارهای اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی با رویکرد شناخت وضعیت گزارشگری مالی ناشران بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا -استادیار

چکیده

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه‌گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت‍ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال‌های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه‌ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان‌بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه‌کاری است. به نحوی که شرکت‌ها در تهیه صورت‌های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می‌دهند؛ همچنین، سیاست‌های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت‌ها بیانگر این موضوع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing the Efficiency of the Criteria of Measuring the Timely Financial Reporting with the Approach to Distinguish the Situation of the TSE Issuers Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • mojgan robatmili 1
  • hossein alavi tabari 2
چکیده [English]

This paper examines relationships among four measures of timeliness of financial reporting: Dyer and McHugh's (1975) reporting lag measure; the Beekes and Brown (2006) price discovery measure; the khan and watts (2009)asymmetric timeliness measure and Hou and Moskowitz (2005) delayed stock price adjustment measure. Hypothesis research were tested with data over the period 1380 to 1390 by Pearson and spearman correlation. The sample covers 93 company listed Tehran stock exchange and 1023 firm-year observations. The result shows that the four measures share a common label, "timeliness", but not much else. The market law can be efficiency, to the extent which reporting lag to be shorter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Timeliness
  • Timeliness Measure