الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 بورس کالای ایران، معاون عملیات و نظارت، دانشجوی دکتری مدیریت مالی

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار، دکتری حسابداری

3 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون‌ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده‌ی دقیقه‌ای انجام گردیده است. نتایج نشان می‌دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می‌باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می‌باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی‌داری مشاهده نشد. در مجموع می‌توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می‌رسد. این نتیجه را می‌توان به توجه همزمان معامله‌گران سفارش محدود به عنوان تأمین‌کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می‌توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Intraday and Intraweek Patterns of Market Liquidity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Massoud Soltanzali 1
  • Ahmad Badri 2
  • Mohammad Arabmazar 3
چکیده [English]

This study examines the patterns of liquidity in Tehran Stock Exchange. Using about 6 million data from 33 member companies of the TEFIX30, order book reconstructed and tests were conducted on the basis of about 1.8 million minute data. We find L-shaped intraday pattern and semi U-shaped intraweek pattern in the spread. The findings reveal an ascending intraday trend and U-shaped intraweek pattern for depth. There were no significant patterns for market height. In general, liquidity in the early hours of market is at its lowest level and reaches the highest at the end of trading hours. This result can be attributed to simultaneously managing both price and quantity dimensions of liquidity by limit order traders as liquidity providers. This behavior can be interpreted by impact of information asymmetry on the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth
  • Intraday Pattern
  • Intraweek Pattern.
  • Liquidity
  • Spread