بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، دکتری حسابداری

2 دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه‌گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Companies’ Characteristics on Share Price Crash Risk(Companies listed in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • chief editor chief editor 1
  • Keramatollah Heydari Rostami 2
  • Mohammad Javad Zare Bahnamiri 2
چکیده [English]

This study is investigating the relationship between some companies’ characteristics, including assets returns, equity returns, company’s size, company’s leverage, market to book value of the company, Q Tobin and stock price crashes for the period of 2007 to 2013 (for the 7 years period). Hutton et. al (2009) model is used for measuring stock price crash. Results show that there is a negative and significant relationship between ROA, SIZE, MTB and Q Tobin but two other variables ROE and financial leverage have no significant relationship with stock price crash for the companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Companies’ Characterizes
  • Company’s size
  • Q Tobin
  • Stock Price Crash.