تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشجوی دکتری حسابداری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دکتری تخصصی

3 دانشگاه اصفهان، دکتری تخصصی

چکیده

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی به عنوان پدیده‌ای نوظهور توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. هدف این پژوهش شناسایی اثر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت سود در یک دوره 11 ساله از سال 1380 الی 1390 در 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه‌ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش استقلال حسابرس می‌شود. همچنین شواهد پژوهش نشان می‌دهد به دنبال افزایش رقابت در بازار حسابرسی، کیفیت سود نیز کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Effect of Competition in Audit Market on Auditor Independence and Quality of Financial Statements in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • afsaneh soroushyar 1
  • Bahman Banimahd 2
  • Hamidreza VakiliFard 2
  • Hadi Amiri 3
چکیده [English]

Establishment of the Iranian Association of Certified Public Accountants and audit market privatization as the new phenomenon in the audit market, are taken into consideration by a number of experts. The purpose of this study is investigating the effect of competition in audit market on auditor independence and earnings quality for the period of 11 years from 2001 to 2011 in 111 companies listed in Tehran Stock Exchange. The methodology of the study is correlation. In order to test the search hypothesis, multiple regression analysis is used. The results indicate that increasing the competition in this market decreases the auditor independence. Also, the results of this study show that with increasing the competition in audit market earnings quality decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Market
  • Auditor Independence
  • Competition
  • Earnings Quality