نقش تغییرات دوره‌های اقتصادی در تأثیر تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

نقش تغییرات دوره‌های اقتصادی در تأثیر تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دکترای اقتصاد

2 پژوهشگر باشگاه پژوهشگران و نخبگان داشنگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 کارگزاری خبرگان سهام عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده‌های ماهیانه سال‌های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می‌باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دوره‌های اقتصادی نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دوره‌های اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و دوره‌های اقتصادی دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رکود) می‌باشد. ضرایب تخمین زده شده تورم در دوره‌های اقتصادی رونق، در سطح و وقفه اول مثبت بوده و به صورت معنی‌داری متفاوت از صفر هستند؛ ولی در دوره‌های اقتصادی رکود، تورم تنها در سطح دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر روی بازده سهام است. نتایج گویای اثرات مثبت تورم در تداوم فاز رونق بازده سهام دارد، در حالی که اثر منفی تورم را در تداوم دوره‌های رکود بازده سهام نشان می‌دهد. نتایج فوق نشان دهند‌ة اثرات نامتقارن تورم بر روی بازده سهام در دو دوره‌های اقتصادی رکود و رونق آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetrical Effects of Inflation on Tehran Stock Exchange: A Regime Switching Model

نویسندگان [English]

  • Abdolnaser Shojaei 1
  • Mohesn Khezri 2
  • sirwan amini 3
چکیده [English]

In this paper, by using monthly data from 2000 to 2010, the role of stock market return dependence on regime switching has been obtained which is based on a two regime MS-EGARCH (1, 1). The estimation results for zero models are consistent with high variance-high mean regime and regime one is consistent with low variance-low mean. According to the results, estimated coefficients of inflation rate in zero regime in level and first delay are positive and significantly different from zero, but in regime one only in level is significantly different from zero. The aforesaid results demonstrate inflation rate asymmetrical impacts on stock return within its two recessions and expansion regimes. We notice that a high inflation rate decreases the probability of staying in a “low mean–low variance” regime. While, in the other regime, as inflation rate becomes increasingly high, the probability of staying in the “high return-high variance” regime increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetrical Effects
  • Regime Switching Model