بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اقتصادی، کارشناس ارشد مدیریت مالی

2 دانشگاه شهید بهشتی،دانشیار گروه مالی دانشکده مدیریت و حسابداری،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون رابطه مذکور، از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 162 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1391 است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم همزمانی قیمت و نقدشوندگی است. به این معنی که همبستگی بیشتر بازده سهام و بازار موجب بهبود نقدشوندگی سهام می‌شود. پس از تفکیک همزمانی قیمت سهام به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن شامل نوسان‌پذیری سیستماتیک و نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و آزمون اثرگذاری آنها بر نقدشوندگی مشخص گردید رابطه متغیرهای اخیر با نقدشوندگی به ترتیب مستقیم و معکوس است و اثر معکوس نقدشوندگی و نوسان‌پذیری، بیشتر تحت تأثیر نوسانات غیرسیستماتیک بازده قرار دارد. از طرفی، تحلیل حساسیت نتایج نشان داد پدیده معاملات اندک، بر رابطه همزمانی و نقدشوندگی اثر معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Price Synchronicity and Liquidity

نویسندگان [English]

  • Ali Emami 1
  • Maryam Davallou 2
چکیده [English]

This research aims to study the relationship between stock price synchronicity and liquidity. The sample comprises 162 Tehran Stock Exchange (TSE) traded ordinary common stocks over the period of 2000 and 2012. In order to test this relationship, panel data regression method was used. The results showed that there was a positive relationship between the stock price synchronicity and liquidity. Furthermore, the synchronicity was divided to systematic and idiosyncratic volatilities and their relationships with liquidity were evaluated. The results showed a negative relationship between these two variables and liquidity. Robustness tests showed that the change in the number of trading days has significant influences on the results. However, other omitted factors could probably have effects on the results. Morover, different measures for estimating idiosyncratic volatility affect significantly the relationship between liquidity and systematic volatility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiosyncratic Volatility
  • Liquidity
  • Stock Price Synchronicity
  • Systematic Volatility