بررسی مقایسه‌ای رفتار توده‌واری آگاهانه میان بازار اوراق بهادار تهران و بازارهای نوظهور و توسعه یافته

بررسی مقایسه‌ای رفتار توده‌واری آگاهانه میان بازار اوراق بهادار تهران و بازارهای نوظهور و توسعه یافته

نویسندگان

تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

این مقاله به بررسی رفتار توده‌واری آگاهانه می‌پردازد. تحقیق‌های پیشین در خصوص توده‌واری آگاهانه عمدتاً براساس انحراف معیار مقطعی از بازده بود که رگرسیون میان آن با بازده بازار مربوطه ملاک تصمیم‌گیری‌ها بوده است. تحقیق حاضر به دلیل ضعف‌های روش قبل، رویکرد جایگزینی را ارائه می‌کند که براساس مقایسه پایه‌ریزی شده است. در این تحقیق علاوه بر بازار اوراق بهادار تهران، در بازارهای کره جنوبی و اسپانیا که از بازارهای نوظهور و توسعه یافته هستند نیز با کمک بازار فرضی عاری از توده‌واری که از 27 شاخص بین المللی تشکیل شده، به بررسی وجود رفتار توده‌واری آگاهانه پرداخته می‌شود و سپس به مقایسه این رفتار میان بازار ایران با کره و اسپانیا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Intentional Herding Behavior in Tehran Stock Exchange and Emerging Markets

نویسندگان [English]

  • Shahabodin Shams
  • Elham Jangjoo Borazjani
چکیده [English]

The efficient markets hypothesis has always been one of the most widely criticized theories in the financial literature in recent years on the basis that investors may exhibit irrational and predictable biases mainly attributed to psychological factors. This paper examines one of these biases; Intentional herding.
Herding studies in the world mainly are on the basis of cross-sectional deviation of returns and a regression between it and the market return. Because of the obvious weaknesses of this method, this research presents another approach which uses the comparison instead. In addition to Tehran Stock Exchange, and by the assistance of an artificially created market free of herding effects which is the comparison of 27 international indices, we examined intentional herding in Korea and Spain markets and after that we compared the level of this behavior in Iran, Spain and Korea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Cross Sectional Deviation.
  • Herding Behavior