بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر متغیرهای مؤثر بر آن با رهیافت ARFIMA-GARCH

بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر متغیرهای مؤثر بر آن با رهیافت ARFIMA-GARCH

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان،کارشناس ارشد

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار بخش اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه‌ وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص‌شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس‌دارند.
سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به‌منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته‌شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Existence of Long Term Memory in Tehran Stock Exchange, with Emphasis on Affecting Factors by ARFIMA-GARCH Approach

نویسندگان [English]

  • razie molaie 1
  • mojtaba bahmani 2
چکیده [English]

Over the last decade, processes with long term memory have been based on time series analyses. Existence of long term memory in stock price index has important applications in market efficiency, asset pricing and choice of portfolio. Accordingly in this paper, macroeconomic factors affecting stock price index are specified, and then the long-run vector is used to VAR model for the period (1369-1390). The results indicate that the real exchange has a positive effect on liquidity, interest rate and inflation but a negative effect on stock price index. Then it has been reviewed in the content of ARFIMA-GARCH model, to investigate the long memory. Finally, according to the estimated equation (ARFIMA (0, 0.24, 1)), that implies to the long term memory in stock price index, if there are shocks in stock price index some effects of these shocks will remain for a long period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARFIMA Model
  • GARCH Model.
  • Long Term Memory
  • Stock Price Index
  • VAR Model