مطالعه تطبیقی مدل‌های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‌های سهامی ایران

مطالعه تطبیقی مدل‌های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‌های سهامی ایران

نویسنده

موسسه علامه محدث نوری

چکیده

مطالعات حاکی از آن است که دو مدل حاکمیت شرکتی در دنیا بعنوان مدل‌های غالب وجود دارد (آنگلو-آمریکایی و اروپای قاره‌ای). هر یک از کشورها براساس سیستم حقوقی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تابع یکی از این دو مدل می‌باشند. هر یک از این مدل‌ها دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشد که منجر به این شده است که هیچ کدام از این دو مدل بعنوان یک مدل نهایی برای انتخاب تلقی نشود. به همین دلیل گرایش‌ها به سمت حاکمیت شرکتی نو ظهور، تحت عنوان ترکیبی می‌باشد. نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران منطبق با مدل حاکمیت شرکتی اروپای قاره‌ای می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد هر یک از مدل‌ها و نظام حاکمیت شرکتی موجود در مقررات شرکت‌های سهامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که مدل حاکمیت شرکتی تطبیقی از نوع پویا می‌تواند برای ایران مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Corporate Governance Models and Introduction of Suitable Model for Corporate Governance of Iran stock Companies

نویسنده [English]

  • Jamshid Yahyapour
چکیده [English]

Studies show that there are two dominant models for corporate governance in the world (Anglo- American and continental) Countries follow one of them in accordance with their legal system and economic, social and cultural situation. Each of these models have some defects and virtues and the none of them is chosen as a final model and the tendency towards new corporate governance‌ hybrid governance. The legal system of Iran stock companies conforms with continental model. In this article along, with review and criticize these two models and he existing corporate governance system in Iran stock companies, it has been concluded that dynamic comparative corporate governance model is suitable for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anglo-American Corporate Governance Model- Continental Corporate Governance- Hybrid Corporate Model- Stock Companies-Stockholders.